Åsen på Øvre Tveiten_cropped_1020x335

Kulturminnevern

Radøy kommune er rik på kulturminne, frå dei eldste spora etter busetjing i Fosenstraumen til nyare tids kulturminne. Kommunen ynskjer å spela ei aktiv rolle innan kulturminnefeltet, både gjennom å rettleia eigarar og forvaltarar av kulturminne, utdeling av midlar frå kommunen sitt kulturminnefond og gjennom å bidra til formidling om kulturminna.

Kulturminneforvaltning
Kommunane er hovud­aktørar i forvaltninga av kulturminne og kulturmiljø gjennom arbeidet med plan- og byg­nings­loven. Kommunen har også tatt inn retningsliner i kommuneplanen for bygningar eldre enn 1900.

Mange av bygga som er eldre enn 1900 er registrert i SEFRAK-registeret. Kulturminneansvarleg skriv uttale i alle saker som gjeld riving eldre vesentleg endring på slike bygg. Søknad som gjeld bygningar som er eldre enn 1850, vert sendt til uttale til Hordaland fylkeskommune.

Ta gjerne kontakt med Bente Kopperdal Hervik om de har planar om riving, endring eller restaurering av eldre bygningar.

Kulturminneplan
Kommunen startar i 2014 opp arbeidet med ein kulturminneplan for kommunen. Planen skal vera ferdig innan utgangen av 2016.

Ynskjer du å vera med å registrera kulturminne, ta kontakt med bente.hervik@radoy.kommune.no

Kulturverntenesta i Nordhordland
Kulturverntenesta i Nordhordland, som ligg under Museumssenteret i Salhus, gir råd og rettleiing om korleis ein kan ta vare på kulturminna me har kring oss og korleis me kan formidla kunnskapen om desse vidare til andre. Lag, organisasjonar og private i kommunane Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen og Radøy kan fritt bruka tenestene. Kulturverntenesta gjev råd og rettleiing innan:

  • Arkitektfaglege spørsmål om eldre bygningar
  • Dokumentasjon av bygningar, kulturmiljø, samlingar eller immateriell kultur.
  • Katalogisering, oppbevaring, eller formidling av samlingar
  • Finansiering av tiltak, søknadar
Web levert av CustomPublish