Helse og omsorg

Helse og omsorg yter tenester til innbyggjarar i alle aldrar, og i alle fasar av livet. Tenestene omfattar både helsefremjande og førebyggjande tiltak, og omsorg og pleie når behovet for dette melder seg.

Følgjande einingar høyrer til sektor helse og omsorg:

 • Barneverntenesta
 • Heimetenesta
 • Helsehuset (legesenter, helsestasjon, fysioterapi, jordmor)
 • NAV Radøy
 • Omsut
 • Psykisk helse
  • Kommunepsykologtenesta for born og unge
 • Radøy matsørvis
 • Radøy interkommunale busenter
 • Velferdssenteret

Tenestene som vert levert av desse einingane finn du under tenesteområde.

Web levert av CustomPublish