Budsjett

Kommunestyret skal innan utgangen av kvart år vedta budsjett for det komande året. Vedtaket skal gjerast på grunnlag av innstilling frå formannskapet som saman med alle framlegg til vedtak som ligg føre, skal leggjast ut til ettersyn minst 14 dagar før handsaming i kommunestyret.

Årsbudsjettet er ein bindande plan for kommunen sine midlar og bruken av desse i budsjettåret. Budsjettet skal vera realistisk, og fastsetjast på grunnlag av dei inntekter og utgifter ein venta i budsjettåret.

Budsjett 2018 - vedteke i kommunestyret
Budsjett 2017 - vedteke i kommunestyret

Budsjett 2016

Budsjett 2015 (rådmannen sitt framlegg) og fleirtalet si innstilling. Dokumenta må sjåast i samanheng.

Budsjett 2012

Budsjett 2013

Budsjett 2014

Ynskjer du å sjå budsjettet for tidlegare år, ta kontakt med kultur- og sørvistorget.

Web levert av CustomPublish